Verwerking van persoonsgegevens

Poelman c.s. B.V. (“Poelman c.s.”) is een advocatenkantoor gevestigd aan de Frans van Mierisstraat 50d te 1071 RV Amsterdam (KvK 17217106). Met deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens van onze cliënten. Het gaat hier om de naam, de contactgegevens en andere voor de uitvoering van de opdracht relevante gegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Het doel van de verwerking is de goede behartiging van de belangen van onze cliënten, hen informatie te verschaffen en ook in verband met de facturatie. De persoonsgegevens ontvangen wij van de cliënt of derden en kunnen betrekking hebben op (vertegenwoordigers van) cliënten, maar ook op derden. Om contact met onze cliënten te onderhouden, verwerken wij ook contactgegevens van onze cliënten of werknemers daarvan. Voor deze verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (“AVG”). In andere gevallen verwerken wij persoonsgegevens omdat wij bij de uitvoering van de overeenkomst met onze cliënt, alsmede het onderhouden van contacten met (potentiële) cliënten, een gerechtvaardigd belang hebben zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Hierbij hebben we vastgesteld dat de inbreuk op de privacyrechten van de betrokken persoon niet zodanig is, dat we moeten afzien van verwerking.

Wij bewaren persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van onze dienstverlening uiterlijk tot 20 jaren na beëindiging van de cliëntrelatie of sluiting van het dossier. Dit is nodig om onze rechtspositie zo nodig te kunnen verdedigen (artikel 3:310 BW).

Het is mogelijk dat Poelman c.s. persoonsgegevens moet delen met derden in het kader van een opdracht, zoals in een gerechtelijke procedure. Dan heeft Poelman c.s. hiervoor een gerechtvaardigd belang, waarbij zij heeft vastgesteld dat de inbreuk op de privacyrechten van de betrokken persoon niet zodanig is dat wij daarvan moeten afzien. In bepaalde situaties kan ook de wet ons verplichten persoonsgegevens aan derden, zoals autoriteiten, te verstrekken. Poelman c.s. maakt gebruik van leveranciers die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ons persoonsgegevens verwerken ten behoeve van de door ons voor onze werkzaamheden gehanteerde systemen (zoals kantoorautomatisering, een documentmanagementsysteem en een factureringssysteem). Ter bescherming van uw rechten is met deze dienstverleners door ons een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen zoals voorzien in de AVG. Deze leveranciers zorgen ervoor dat de betreffende persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte blijven.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben betrokkenen bepaalde rechten, in het bijzonder op:

 • inzage in de persoonsgegevens.
 • rectificatie van die gegevens.
 • het wissen van de gegevens.
 • het maken van bezwaar tegen het verwerken van gegevens
 • overdracht van de gegevens en
 • het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens,

dit alles binnen de grenzen zoals die in de AVG zijn aangegeven. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer weten over, dan wel gebruik maken van, uw rechten dan kunt u deze richten aan Poelman c.s. B.V., Frans van Mierisstraat 50d, 1071 RV Amsterdam, dan wel per e-mail naar .

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

 • 22 februari 2024

  WAMCA in de praktijk

 • 01 december 2023

  WAMCA revolutie: van complexiteit naar duidelijkheid

 • 17 augustus 2023

  Goed om te weten: waarheidsplicht

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn