lens

Civiel recht

Civiel recht, ook wel privaatrecht genoemd, ziet op geschillen tussen burgers onderling, bedrijven onderling of burgers en bedrijven.

lens

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht is het onderdeel van het privaatrecht dat ziet op rechtspersonen en vennootschappen.

lens

Insolventierecht

Insolventierecht ziet op faillissement, surséance van betaling, schuldsanering van natuurlijke personen en de homologatie van een onderhands akkoord.

lens

Internationaal recht

Het internationaal recht ziet op situaties waarin sprake is van grensoverschrijdende aspecten.

Focus op zakelijke conflictsituaties

Wij houden ons in algemene zin vooral bezig met zakelijke geschillen en adviezen over conflictsituaties. Onze cliënten weten ons te vinden wanneer zij in conflictsituaties terecht zijn gekomen of dreigen te komen. Bij voorkeur worden wij geraadpleegd voordat conflicten ontstaan. Omdat wij veel ervaring hebben met juridische conflicten en procedures kan dan nog tijdig worden bijgestuurd.

Zakelijke conflicten kunnen ontstaan op allerlei gebieden, zowel binnen een onderneming als tussen verschillende ondernemingen. Wij zijn ook beschikbaar voor het geven van een second opinion in complexe zaken.

Juridische procedures

Wanneer procederen onvermijdelijk is zetten wij onze ervaring graag in om onze cliënten bij te staan in juridische procedures waarin zij betrokken worden of die zij zelf overwegen aan te spannen. Hierbij valt te denken aan procedures van diverse aard, zoals:

 • bodem- en kortgeding-procedures voor de civiele rechter, ook in hoger beroep
 • beslag- en executiemaatregelen
 • incassoprocedures
 • insolventierechtelijke procedures
 • procedures voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
 • procedures voor de Netherlands Commercial Court
 • arbitrageprocedures
 • voorlopige getuigenverhoren, voorlopige deskundigenberichten
 • Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade-procedures

Onze rechtsbijstand kan betrekking hebben op diverse praktijk- en rechtsgebieden, zoals het insolventierecht, het ondernemingsrecht, het civiele recht en het internationale recht.

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 27 juni 2024

  Klimaatvluchtelingen en het VN-Vluchtelingenverdrag

 • 06 juni 2024

  De afdwingbaarheid van een mediationclausule

 • 25 april 2024

  Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn