1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Poelman c.s. B.V. (‘Poelman c.s.’) en een wederpartij (hierna te noemen: ‘cliënt’) waarbij Poelman c.s. diensten verleent of zal verlenen of werkzaamheden verricht of zal verrichten (hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘opdracht’). Poelman c.s. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17217106, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. De personen die door Poelman c.s. gemachtigd zijn om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna aangeduid als ‘partner’.

1.2. Poelman c.s. is op basis van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden.

1.3. Niet alleen Poelman c.s., maar ook de met haar verbonden of voorheen met haar verbonden personen kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder met Poelman c.s. verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, de partners, de personen werkzaam via de flexibele schil en de aandeelhouders van Poelman c.s.

1.4. Poelman c.s. is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nadien tot stand gekomen opdrachten.

2. Goed opdrachtnemer

2.1. Bij de uitvoering van de opdracht zal Poelman c.s. zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2.2. Poelman c.s. is te allen tijde gerechtigd om de persoon of personen die de opdracht zal c.q. zullen uitvoeren aan te wijzen en te vervangen. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifieke persoon te laten uitvoeren.

2.3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Poelman c.s. te zijn gegeven en niet aan een met Poelman c.s. verbonden persoon. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. De cliënt doet, door het verstrekken van een opdracht aan Poelman c.s., afstand van het recht om personen of rechtspersonen werkzaam bij of verbonden aan Poelman c.s. aansprakelijk te stellen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad. Dit artikellid geldt als een derdenbeding, waarop de hier bedoelde personen en rechtspersonen zich te allen tijde kunnen beroepen.

3. Elektronische communicatiemiddelen

3.1. In het geval communicatie tussen de cliënt en Poelman c.s. geschiedt met behulp van elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor standaard virusprotectie.

3.2. Geen van beide partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, dan wel van niet of beschadigd ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt niet versleuteld, tenzij de cliënt voor de verzending van enig specifiek bericht heeft verzocht gebruik te maken van bij Poelman c.s. aanwezige encryptiemogelijkheden.

4. Facturering

4.1. Facturering van de werkzaamheden zal maandelijks plaatsvinden overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen dat bij Poelman c.s. geldt op het moment van de uitvoering van de opdracht, tenzij partijen uitdrukkelijk een ander tarief of een andere wijze van factureren zijn overeengekomen. Poelman c.s. is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen.

4.2. Poelman c.s. zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de cliënt doorbelasten, waaronder begrepen reiskosten, griffierecht, koerierskosten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, reproductiekosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de cliënt ingeschakelde derden.

4.3. Poelman c.s. is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen en pas na ontvangst van het voorschot met de uitvoering van de opdracht aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur voor de opdracht waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.

4.4. Alle factuurbedragen zullen – voor zover van toepassing – worden verhoogd met het dan geldende Btw-tarief.

5. Betaling

5.1. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, plaats te vinden in Euro, binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur of op een andere door Poelman c.s. aan te wijzen rekening.

5.2. Bij gebreke van tijdige betaling is de cliënt over het niet tijdig betaalde bedrag wettelijke rente of, indien van toepassing, wettelijke handelsrente verschuldigd met ingang van de vervaldatum van de desbetreffende factuur tot en met de dag van volledige betaling.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Iedere aansprakelijkheid van Poelman c.s. voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Poelman c.s. te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.

6.2. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de opdracht beperkt tot

7. Andere professionele dienstverleners

7.1. Poelman c.s. is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van door Poelman c.s. bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden. Als een dergelijke door Poelman c.s. ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft Poelman c.s. de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking namens de cliënt te aanvaarden.

7.2. Op eerste verzoek zal Poelman c.s. de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de cliënt overdragen.

8. Beëindiging

8.1. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verleende diensten of verrichte werkzaamheden.

9. Varia

9.1. Alle aanspraken van de cliënt vervallen twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart bovendien door verloop van een jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van Poelman c.s. bekend is geworden.

9.2. Op alle opdrachten aan Poelman c.s. is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de cliënt en Poelman c.s. zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van Poelman c.s. om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

9.3. Voor advocatuurlijke werkzaamheden is de klachtenregeling Poelman c.s. van toepassing. Zie daarvoor: poelmancs.nl.

Onze publicaties

Lees alle artikelen

 • 25 april 2024

  Is de CSDD-Richtlijn een gevaar voor duurrelaties?

 • 21 maart 2024

  ESG-vereisten van de CSDD-Richtlijn

 • 22 februari 2024

  WAMCA in de praktijk

 • 01 december 2023

  WAMCA revolutie: van complexiteit naar duidelijkheid

Volg ons op LinkedIn: Poelman c.s. op LinkedIn